Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai

1. Az adatkezelő adatai

Név: Petpincér Dog Food Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 66-68.
Telephely: 1047 Budapest, Baross utca 102.
Bemutatóterem: 1047 Budapest, Baross utca 116.
Átvételi pontok: 2120 Dunakeszi, Fő út 66-68. és 1047 Budapest, Baross utca 116.
Cégjegyzékszám: 13 09 196 499
Adószám: 26581974-2-13
Email: info@petpincer.hu
Honlap: www.petpincer.hu


Közösségi oldalak:
https://www.facebook.com/kutyaetel1
https://www.facebook.com/petpincer
https://www.instagram.com/petpincer/

Adatvédelmi ügyekben eljár: Érsek-Csanádi Ferenc
Postacíme: 2120 Dunakeszi, Fő út 66-68.
Email címe: info@petpincer.hu

A Petpincér Dog Food Kft. (a továbbiakban: az adatkezelő) fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Amennyiben az adatkezelő adatkezelésében bármely körülményben változás állna be, jelen tájékoztató 30 napon belül változtatásra kerül. A módosításokat jelen tájékoztatóval egységes szerkezetbe foglalva tesszük közé, amelyről az adatkezelő a honlapon figyelemfelhívó közleményt helyez el.
Amennyiben az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem áll módjában ellenőrzi, a megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az azt megadó személy felel. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az általuk megadott személyes adatok naprakészségében segítsék a Petpincér Dog Food Kft.-t, jelezzék az adatok esetleges megváltozását.


2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

2.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztató is adható, feltéve, hogy igazolja személyazonosságát.

2.2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Petpincér Dog Food Kft.-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 

 • a Petpincér Dog Food Kft. milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a Petpincér Dog Food Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • a Petpincér Dog Food Kft. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.


A Petpincér Dog Food Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Petpincér Dog Food Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az ön kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az önre vonatkozó és az adatkezelő által kezelt, illetve az adatkezelő (vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az érintett más módon is beazonosítsa. A kérelem teljesítése érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban arra jogosult személy kívánja az érintetti jogait érvényesíteni. Ehhez- indokolt esetben- arra is szükség lehet, hogy az érintett személyesen megjelenjen az adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

2.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését. Amennyiben ön vagy az adatkezelő észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár az adatkezelő saját intézkedése folytán az adatkezelő a hiányos vagy hibás adatokat pontosítja.

Az érintett személy az 2.10. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Petpincér Dog Food Kft. módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Petpincér Dog Food Kft. a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

2.4. Az adatkezelés korlátozásoz való jog

Ön bármikor kérheti, hogy az ön által az adatkezelő részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. Az adatkezelő az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az adatkezelő csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően, a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Az érintett személy az 2.10. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Petpincér Dog Food Kft. korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Petpincér Dog Food Kft. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

2.5. A tiltakozás joga az adatkezelés ellen

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.6. A törléshez való jog – „az elfeledtetéshez való jog”

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. az adatkezelés célja megszűnt,
 2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 4. az adatkezelés jogellenes,
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az adatokat az érintett kérelmére, ha valamelyik alább felsorolt kivétel alkalmazandó. Nem törölhetőek az érintettre vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli az adatkezelő. Az adatkezelő vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén az adatkezelő nem tudja az ön adatait törölni. Az adatkezelő az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli az adatkezelő az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelési feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.

2.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

2.8. A hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A levélben küldött hozzájárulás visszavonását az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött hozzájárulás-visszavonást az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az érintett más módon is beazonosítsa.

2.9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a következő esetekben:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy,
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A kérelem teljesítése érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban arra jogosult személy kívánja az érintetti jogait érvényesíteni. Ehhez- indokolt esetben- arra is szükség lehet, hogy az érintett személyesen megjelenjen az adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

2.10. Hogyan érvényesítheti a személyes adataihoz fűződő jogait az adatkezelővel szemben?

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladatait az adatkezelő az ön kérésének kézhezvételéről számított 30 napon belül, tiltakozás esetén 15 napon belül, teljesíti.

 

Az adatkezelőhöz fordulni az alábbi módokon lehetséges:
Adatvédelmi ügyekben eljár: Érsek-Csanádi Ferenc
Postacíme: 2120 Dunakeszi, Fő út 66-68.
Email címe: info@petpincer.hu

3. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

3.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3.2. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. Magyarországon a pert az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:
a)    ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni,
b)    ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát, az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

4. Az önálló adatkezelések

A megrendelt termék kiszállítása

Az adatkezelés célja: Az adatkezelőtől megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről. A megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.-től árut vagy szolgáltatást megrendelő személy.

Adatkör: vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, rendelésazonosító, a csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Petpincér Dog Food Kft. részére önkéntesen megadott további információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire, az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges, melyben az egyik fél a Cégnév, a másik fél az érintett magánszemély.


A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére a Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az áru kiszállítását végző munkatárs vagy adatfeldolgozó szerződéses partner (futár).

A személyes adatok tárolásának ideje
A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.
Chatbox.

Az adatkezelés célja: A Petpincér Dog Food Kft.a weboldal használatának és a rendelés támogatása érdekében a Petpincér Dog Food Kft.közösségi oldalán (Facebook Messenger) elérhető chatbot szolgáltatást üzemeltet a weboldalon. A szolgáltatás igénybevétele során a weboldal látogatói, illetve a vásárlók által feltett kérdésekre az azokban fellelhető kulcsszavak alapján chat robot válaszol.

Érintett: A Petpincér Dog Food Kft.weboldalát vagy közösségi oldalát felkereső, azon böngésző, illetve a weboldalon regisztráció nélkül terméket, szolgáltatást vásárló Felhasználó.

Adatkör:

 • a weboldal látogatása során rögzített adatok (végfelhasználó azonosítószáma, a szolgáltatás igénybevételének kezdő és záró időpontja)
 • a chatbot szolgáltatás útján leadott megrendelésben szereplő adatok (megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárolt/ megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, a választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai)
 • a Felhasználó által egyedileg megadott, előre nem kategorizálható személyes adatok.

A Petpincér Dog Food Kft.kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a chatbot használata során körültekintően járjon el a személyes adatai megadása kapcsán és ne adjon meg az előző bekezdés első két pontjában rögzített adatokon túl egyéb információkat a Petpincér Dog Food Kft.részére.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
A Petpincér Dog Food Kft.nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Inc., 1600 Amfiteátrum Parkway, Mountainview, California 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388

A személyes adatok tárolásának ideje
Amennyiben megrendelésre nem kerül sor, a Felhasználó egyedi azonosítószáma statisztikai célból, valamint abból a célból, hogy a Felhasználó azonosítható legyen, az első aktivitástól számított egy évig (ha a Felhasználó az első aktivitástól számított egy éven belül nem veszi ismét igénybe a chatbot szolgáltatást) vagy öt évig (ha a Felhasználó az első aktivitástól számított egy éven belül ismét igénybe veszi a chatbot szolgáltatást) megőrzésre kerül.
Ha az ügyintézés kapcsán a Felhasználó a vásárlásával kapcsolatban személyes adatot ad meg, azt a Petpincér Dog Food Kft.a vásárláshoz kapcsolódó szabályok szerint kezeli, illetve kezelheti a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti ügy-, illetve ügylettípusok szerint. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.

Google Analytics konverziókövetés

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely egy webes elemző szolgáltatás, amelyet a Google, Inc. harmadik fél szolgáltatója (“Google”) nyújt. Google Analytics szolgáltatást webhelyünk használatának felmérésére használják, jelentések összeállítására a webhely tevékenységéről és a weboldal tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A süti által a weboldal használatával kapcsolatos információkat általában a Google továbbítja és tárolja a Google az Egyesült Államok szerverein.

Erre az átvitelre a Google Privacy Shield tanúsítása és egy külön adatfeldolgozási megállapodás vonatkozik, amelyet a

Google-val kötöttünk:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631
(a Google Analytics adatai és az adatok magánélet védelméről)

Érintett: A weboldalra bejelentkező felhasználó.

Adatkör: A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.
A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://adssettings.google.com/anonymous

Illetve egyéb tájékoztatások elérhetőek:

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére A Petpincér Dog Food Kft.nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére A Petpincér Dog Food Kft.nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje 1 év

A személyes adatok címzettjei
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/

Érintetti jogok gyakorlása

Az adatkezelés célja: a Petpincér Dog Food Kft.hoz érkezett, az érintett - személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésre vagy kezelésének korlátozására, és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásra, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogára irányuló- kérelmének elbírálása és teljesítése.

Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.nál érintetti jogát gyakorló személy.

Adatkör: az érintett vezeték- és keresztnév, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett azonosításához szükséges adatai, továbbá az üggyel vagy kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok, köztük esetlegesen a személyes adatok különleges kategóriái.

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) és g) pontjaira és a GDPR 12. cikkére.

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére a Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

A személyes adatok tárolásának ideje: az iktatástól számított 5 év.

Facebook oldal- közösségi oldalak

Az adatkezelés célja: A Petpincér Dog Food Kft.a közösségi oldalak által nyújtott megjelenési és kommunikációs lehetőségeinek kiaknázása a termékei és szolgáltatásai népszerűsítése érdekében.

Érintett: A hírlevél menüpontban feliratkozott személyek.

Adatkör: Képfelvétel, Facebook azonosító, Facebook profilban megadott név

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
A Petpincér Dog Food Kft.nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Neve: Facebook Ireland Limited
Székhely: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay
Dublin 2, Ireland
Adószám. VAT Reg. No. IE9692928F
Az adatkezelő közösségi média oldalának szolgáltatója
Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Jogi igények
Az adatkezelés célja: a Petpincér Dog Food Kft.természetes személy ügyfelek, vevők személyes adatait kezeli a jogi igények érvényesítésével kapcsolatban. Az adatkezelés célja: a szerződésből és károkozásból eredő követelések jogi érvényesítése.
Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.-vel szerződéses kapcsolatban levő vagy a Petpincér Dog Food Kft.-nak kárt okozó személy.
Adatkör: név, születési hely, idő, anyja neve, beosztása, egyéni vállalkozó nyilvántartási szám, telefonszám, email cím, szerződés tartalma, károkozás esetén, a kárral kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatkezelő jogos érdekén alapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
A Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat a Petpincér Dog Food Kft. továbbítja a számlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak, jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, MOKK-nak (fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak.
A személyes adatok tárolásának ideje: A szerződésből, károkozásból eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig.
Kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: a Petpincér Dog Food Kft.természetes személy ügyfelek, vevők személyes adatait kezeli üzleti kapcsolattartás céljából.
Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.vel üzleti kapcsolatban levő személy.
Adatkör: név (vezetéknév, keresztnév), telefonszám, email, beosztás.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatkezelő jogos érdekén alapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
a Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje: A szerződésből, károkozásból eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig.
Panaszkezelés, termékszavatosság
Az adatkezelés célja:
a Petpincér Dog Food Kft. által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés, a jótállási és szavatossági igények kezelése során jegyzőkönyv felvétele, megőrzése, valamint a kijavításra vagy a szavatossági/ jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében átvett termékről átvételi elismervény kiállítása és megőrzése, javításra, cserére kerülő termék visszaszállítása a vásárlótól a Petpincér Dog Food Kft.raktárába, majd a cserélt/ javított termék ismételt kiszállítása.
Érintett: Azon érintett, aki a Petpincér Dog Food Kft.valamely boltjában személyesen, telefonon, e-mailben), vagy a kapcsolat-felvételi űrlapon a Petpincér Dog Food Kft. által nyújtott szolgáltatások/ termékek valamelyikével kapcsolatos panaszt, illetve jótállási vagy szavatossági igényt jelent be a Petpincér Dog Food Kft.-nak.
Adatkör: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírásában a panasz kivizsgálásához szükséges adatok, a vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok, a panaszjegyzőkönyvet felvevő és a panaszt benyújtó aláírása, a panasz kivizsgálása során felhasznált személyes adatok, valamint a panaszra adott válaszban szereplő személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; összhangban az Fgytv. 17/A. § (3)-(5) bekezdéseivel, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjával és (6) bekezdésével, valamint 6. § (1) bekezdés a) pontjával.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
A Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan, továbbá a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi panaszról felvett jegyzőkönyvek vonatkozásában előírt, a jegyzőkönyv felvételétől számított három éves megőrzési idő.
Számviteli kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés célja: a Petpincér Dog Food Kft.a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdése alapján a Petpincér Dog Food Kft. köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokat
Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.-től terméket vagy szolgáltatást igénybe vevő személy.
Adatkör: vezeték- és keresztnév, egyéni vállalkozó nyilvántartási szám, adószám, megrendelés azonosító, termék és szolgáltatás adatai, fizetési mód.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
a Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat a Petpincér Dog Food Kft. továbbítja a számlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak, jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, MOKK-nak (fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak.
A személyes adatok tárolásának ideje: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdés alapján 8 év.
Szerződési ajánlatkérés
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a leendő ügyfelekkel történő szerződés megkötésének előkészítése.
Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.nek szerződési ajánlatot benyújtó személy.
Adatkör: ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, valamint az ajánlat tartalma.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire, az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges, melyben az egyik fél a Cégnév, a másik fél az érintett magánszemély.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
a Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
Az ajánlati kötöttségből eredő jogi igények elévüléséig.
Szerződések teljesítése.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelő természetes személy ügyfelek, alvállalkozók személyes adatait kezeli a szerződéses (vállalkozási, beszállítási, adásvételi) szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban.

Az adatkezelés célja:

 • a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatás megtörténtének a bizonyítása,
 • a szerződés megkötésének a bizonyítása,
 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítés
 • a tejesítés figyelemmel kísérlése, az abból származó díjak számlázása.

Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.-tól árut vagy szolgáltatást megrendelő személy.
Adatkör: vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék száma, rendelésazonosító, a termék értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, a vételár összege, számlázási név, és cím, a vásárló magányszemély vagy gazdasági vállalkozás, valamint a szerződéssel összefüggésben a Petpincér Dog Food Kft. részére önkéntesen megadott további információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire, az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges, melyben az egyik fél a Petpincér Dog Food Kft., a másik fél az érintett magánszemély.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére a Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat a Petpincér Dog Food Kft.továbbítja a számlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, a szamlazz.hu online számlákat kiállító cégnek és a NAV-nak.
A személyes adatok tárolásának ideje
A szerződés megszűnésétől számított 5 év.
Szolgáltatás ellenértékének kifizetése
Az adatkezelés célja: a Petpincér Dog Food Kft.termékének vagy szolgáltatásának ellenértékének kiegyenlítése.
Érintett: a Petpincér Dog Food Kft.termékét vagy szolgáltatását megfizető személy.
Adatkör: vezeték- és keresztnév, a Cégnév, egyéni vállalkozó nyilvántartási szám, adószám, megrendelés azonosító, termék és szolgáltatás adatai, átutalás ideje.
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges, melyben az egyik fél a Petpincér Dog Food Kft., a másik fél az érintett magánszemély.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
a Petpincér Dog Food Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A szerződéskötés, számlázás és fizetés során kezelt adatokat a Petpincér Dog Food Kft. továbbítja a számlavezető bankjának, a Barion bankkártyás fizetési rendszert üzemeltető társaságnak BARION, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak, jogi képviselőnek, illetékes bíróságnak, MOKK-nak(fizetési meghagyás esetén), bírósági végrehajtónak.
A személyes adatok tárolásának ideje: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bekezdés alapján 8 év.
SESSION ID, COOKIE Technikai okokból szükséges sütik
Az adatkezelés célja: A weboldal a biztonságos működés megőrzése céljából a bejelentkezés esetén session-ID, egy az érintett gépének azonosítására szolgáló kódsort küld. A weboldalon böngészés során az érintett eredményesebb kiszolgálása céljából rövid szöveges vagy számsor azonosító fájlok (cookie, süti) elhelyezésére kerül sor a érintett gépén.
Érintett: A weboldalra bejelentkező érintett.

Adatkör:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai
 • első bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére
Az adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
Kényelmi és marketing opcionális sütik
Az adatkezelés célja: A weboldalon böngészés során az érintett kényelmesebb kiszolgálása céljából rövid szöveges vagy számsor azonosító fájlok (cookie, süti) elhelyezésére kerül sor a érintett gépén.
Érintett: A weboldalra bejelentkező érintett.

Adatkör:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai
 • első bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma

Az adatkezelés jogalapja: az érintettk önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére
Az adatkezelőnem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje


A cookie-k típusai:

 

 • Feltétlenül szükséges-biztonsági cookie-k: szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő és biztonságos weboldalt nyújthassunk önnek, lehetővé téve az általunk kínált szolgáltatások igénybevételét. Ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunkat.
 • Analitikai-statisztikai sütik: segítenek a forgalmi minták mérésében annak meghatározásához, hogy mely webhelyterületeket látogatták meg. Ezt használjuk arra, hogy kutassuk a látogatói szokásokat, illetve javítsuk online termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP-címeket (vagyis az internetre felcsatlakozó számítógépek elektronikus címét) is naplózhatjuk, hogy elemezzük a trendeket, kezeljük a weboldalt, nyomon kövessük a érintettk mozgását és széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk. Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük.
 • Harmadik fél-marketing cookie-k cookie-k a honlapunkon harmadik felek által elhelyezett cookie-k. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott hirdetéseket generáljunk más webhelyeken, amelyek olyan információkon alapulnak, mint például a weboldalunkon lévő oldallátogatások. Webhelyeink harmadik féltől származó szolgáltatásokhoz való cookie-kat is elhelyezhetnek, például közösségi médiához: a "Megosztás a Facebookra" gombra kattintva a érintett böngészőjében elhelyezi a Facebook cookie-t. A harmadik feleknek az adatkezelési gyakorlatai nem tartoznak az adatvédelmi szabályzat vagy a cookie-nyilatkozat hatálya alá. Kérjük, közvetlenül velük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatukat illetően. Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja egy kattintással.

A legnépszerűbb böngészőkben az alábbi linkeken állíthatja be a sütik megjelenítését:


Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu


Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami


Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11


Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


Safari
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac


Közösségi média gombok adatkezelései
Honlapunkon a következő közösségi média plug-ineket használjuk: Facebook, Instagram. A beépülő modulokat a közösségi média gombjai segítségével lehet azonosítani, amelyeket az adott közösségi médiahálózat szolgáltatójának logója jelöl.
Ezeket a bővítményeket az úgynevezett 2-kattintásos megoldás segítségével valósítottuk meg. Ez azt jelenti, hogy amikor a weboldalon navigál, a személyes adatokat kezdetben nem gyűjtik a szociális média plug-inek szolgáltatói. Csak akkor, ha rákattint az egyik beépülő modulra, továbbadják a személyes adatait:
A beépülő modul aktiválásával az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a megfelelő beépülő modul szolgáltatóra, és ők tárolják őket (az amerikai szolgáltatók esetében az Ön személyes adatai az USA-ban tárolják). Nincs befolyásunk a szolgáltatók által összegyűjtött adatokra és adatfeldolgozási műveletekre, és nem is tisztában vagyunk az adatgyűjtés teljes mértékével, a célokkal vagy a megőrzési időszakokkal.

Az adatgyűjtés és a plug-in-szolgáltató általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével kapcsolatos információk a szolgáltatók vonatkozó adatvédelmi irányelveiben találhatók, ahol további információkat talál a jogaival és a magánélet védelmének lehetőségeivel kapcsolatban.
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA:
https://help.instagram.com/155833707900388
Személyes adatait csak akkor továbbítják a YouTube-ra, ha a videókat megtekinti. Nincs befolyásunk erre az adatátvitelre, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat a YouTube adatvédelmi politikájában talál, amely elérhető a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon.
A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük.
Szervernaplózás
Az adatkezelés célja: A Petpincér Dog Food Kft.a honlap látogatása során a honlap működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása céljából a honlap látogatását naplózza.
Érintett: A weboldalra bejelentkező felhasználó.

Adatkör:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai
 • első bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma

Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján, az adatkezelő jogos érdekén alapul.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
A Petpincér Dog Food Kft.nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
31 nap
Regisztráció
Az adatkezelés célja: A Petpincér Dog Food Kft.weboldalán a nem fogyasztó felhasználók számára regisztrációs lehetőséget biztosít a termékek és szolgáltatások megrendelésének elősegítésére.
Érintett: A weboldalon regisztráló viszonteladó társaságok és egyéni vállalkozók.
Adatkör: A regisztráló személy neve, (vezetéknév, keresztnév), e-mailcím, (viszonteladó neve, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási cím.)
Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire, az adatkezelés olyan szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez szükséges, melyben az egyik fél a Cégnév, a másik fél az érintett magánszemély.
A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Petpincér Dog Food Kft.rendelkezésére
A Petpincér Dog Food Kft.nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatokat a szerződés megkötéséig kezeljük, amennyiben szerződés megkötésére nem kerül sor és az ajánlati kötöttség időtartama eredménytelenül letelt, az adatokat haladéktalanul töröljük.
5.Adattovábbítások/partnerek
Az adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


Adatovábbítások:


Számlázás
KBOSS.hu Kft.
info@szamlazz.hu
1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Tel: +36-30-35-44-789
Bankszámla: K&H Bank Zrt., 10401055-50526969-55531007

Futárszolgálat
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Webtárhely szolgáltató
Sybell Informatika Kft.
Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
Adószám: 25859502-2-42
Telefon: +36 1 707 6726
E-mail cím: hello@sybell.hu

Könyvelés
Keszi Business Accounting Kft.
2120 Dunakeszi, Fő út 66.-68.
E-mail: keszibusiness@keszibusiness.hu
Telefonszám: +36 (27) 637285


6.Egyéb adatkezelések

Az adatkezelő a 4.-5. pontban fel nem sorolt adatkezeléseiről az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve törvény által felhatalmazott más szervek megkeresése esetén az adatkezelő – amennyiben a megkereső hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amennyi a megkeresés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges.

7. Gyermekkorúak adatkezelése

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Amennyiben az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, az érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

8. Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatkezelő a fentiek keretében:

 1. gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 2. megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, gondoskodik a rendszeres biztonsági mentésről;
 3. intézkedik a vírusvédelemről.

9. Eljárásunk adatvédelmi incidens esetén

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelenthető online az alábbi felületen:
https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html

10. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Az adatkezelő sem automatizált döntéshozatalt, sem profilozást nem végez ügyfeleivel, partnereivel kapcsolatban. Az ügyfél-elégedettség felmérése során birtokába jutott adatokat kizárólag statisztikai és üzletpolitikai döntések megalapozására, anonimizált formában jogos érdek alapján kezeli.


Hatályos, 2021 június 08.

1.számú melléklet – Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.számú melléklet – Alkalmazott jogszabályok

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE PDF