Amely létrejött egy részről a Petpincér Dog Food kft (székhely: 2120 Dunakeszi, Főút 66-68, cégjegyzékszám 13-09-196499, adószám: 26581974-2-13, Képviselő: Érsek-Csanádi Ferenc ügyvezető, www.petpincer.hu, info@petpincer.hu, számlavezető bank: K&H Bank HUF HU28 10402018-50526887-82761005) mint nagykereskedő, a továbbiakban: nagykereskedő.

Regisztrációs adatlap

Ország: *
Adószám: *
Cégnév:
Székhely:
Adja meg adószámát!
Telephely:
Levelezési cím:
Közösségi adószám:
Kapcsolattartó: *
Telefonszám: *
+36
E-mail cím: *
E-mail cím újra: *
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:

Egyéb, boltra vonatkozó adatok

Üzlet / Bolt neve: (pl.: Állati kuckó)
Bolt címe
Weboldal cím:
Facebook cím:
 1. Általános rendelkezések
  1. Szerződő felek rögzítik, hogy nagykereskedő hobbiállat termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó társaság, amely viszonteladóknak is értékesít.
  2. Szerződő felek megállapítják, hogy viszonteladó rendszeresen vásárol a nagykereskedő által forgalmazott termékekből, abból a célból, hogy azokat harmadik személy (végfelhasználó) részére tovább értékesítse.
  3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a viszonteladó eseti megrendeléseinek, vásárlásainak általános feltételeit a jelen keretszerződés szabályozza. Amennyiben más írásos megállapodás nem születik a keretszerződésben foglaltak érvényesek a nagykereskedő és viszonteladó között létrejött minden szóbeli illetve írásbeli megállapodásra. Nagykereskedő kéri a viszonteladót, hogy egy linket helyezzen el weboldalán.
 2. A szerződés tárgya
  1. Jelen keretszerződés tárgya a viszonteladó eseti megrendelései, vásárlásai általános szabályainak meghatározása. Szerződő felek megállapodnak, hogy nagykereskedő a jelen szerződés tartalma alatt a viszonteladó beszerzési igényeit a keretszerződésben foglaltak szerint teljesíti.
 3. Megrendelés, teljesítés helye
  1. Szerződő felek megállapodnak, hogy nagykereskedő a raktárban lévő termékeire szóban és írásban (e-mail-en) egyaránt elfogad megrendelést.
  2. Raktáron nem lévő, kizárólag a viszonteladó részére gyártott termékekre, továbbá projekt, tender célú szállításra megrendelés esetén a nagykereskedő jogosult megkövetelni az írásbeli megrendelést. Az írásbeli megrendelés kötelező tartalma: viszonteladó neve, székhelye, a megrendelő személy neve, a megrendelés dátuma, a megrendelt termék megnevezése, kiszerelés alapján termék azonosítószáma, a megrendelt darabszám, a kívánt átadás dátuma és amennyiben a szállítást nem a viszonteladó végzi, a teljesítési hely pontos címe.
  3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az áru átvételének teljesítési helye a nagykereskedő telephelye, viszonteladó az árukat saját költségén szállítja vagy szállíttatja el a nagykereskedő raktárából. Igény és megrendelés esetén nagykereskedő az árut leszállíthatja a viszonteladó címére, melyért nagykereskedő költségtérítést számíthat fel.
 4. A vételár és esedékessége
  1. Nagykereskedő az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban.
  2. Viszonteladó az általa megrendelt termékeket a nagykereskedő által szóban vagy írásban visszaigazolt vételáron veszi meg.
  3. Viszonteladó vállalja, hogy nem készpénzes vásárlás esetén, a nagykereskedő átutalásos számláit a nagykereskedő számláján feltüntetett bankszámlájára teljesíti, a számlán megjelölt határidőben.
  4. Szerződő felek megállapodnak, és viszonteladó tudomásul veszi, hogy az általa átvett, de még ki nem fizetett termék tulajdonjoga a vételár teljes kifizetéséig nagykereskedő tulajdonát képezi. Viszonteladó a tulajdonjog fenntartással átvett termékekért az ellenérték megfizetéséig a felelős őrzés szabályai szerint felel.
  5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fizetési késedelem esetén viszonteladó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó – mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni nagykereskedő részére. A kamatfizetés kezdő időpontja a számlában meghatározott fizetési határidőt követő első nap, befejő időpontja a teljesítés, a számla tényleges kiegyenlítésének napja. Szerződő felek rögzítik, hogy viszonteladó akkor teljesített, ha a teljes fizetendő összeg a késedelmi kamatokkal együtt beérkezett nagykereskedő bankszámlájára.
  6. Szerződő felek megállapodnak, hogy viszonteladó fizetési késedelme esetén nagykereskedő saját döntése szerint jogosult viszonteladónak árut adni.
  7. Viszonteladó elfogadja, hogy az egyes megrendelésekből fakadó fizetései összegszerűségére és a teljesítési határidőre a Nagykereskedő által kibocsátott és a Viszonteladó által átvett, határidőben – 8 nap – nem kifogásolt, egyedi számlák irányadóak. Viszonteladó tudomásul vesz, hogy 8 napon túl a nagykereskedő számlájával szemben semmilyen jogcímen kifogást nem támaszthat.
  8. Viszonteladó tudomásul veszi, hogy nagykereskedő átutalásos fizetési mód engedélyezése feltételeként saját döntése alapján kérhet pénzügyi kötelezettségvállalást is (viszonteladó azonnali beszedési megbízást ír alá, viszonteladó képviselője készfizető kezességi nyilatkozatot ír alá, jelzálog, bankgarancia, stb.). Ezen esetekben nagykereskedő ennek hiányában a termékeket a hiány pótlásáig nem bocsátja a viszonteladó rendelkezésébe. A viszonteladó ebből eredő bármilyen káráért nagykereskedő nem vállal felelősséget.
 5. A Keretszerződés területi, időbeli hatálya, felmondás
  1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés határozatlan időre szól. A keretszerződést 30 napos felmondási idővel bármelyik Fél a másik Félhez írásban, ajánlott levélben intézett levélben felmondhatja. A felmondás átvételének megtagadása a szerződés megszűnésére nincs halasztó hatállyal.
  2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés bármely okból rendes felmondással történő megszűnése esetén a megszűnés időpontjáig fennálló kötelezettségeiket kölcsönösen teljesítik. Megállapodnak továbbá abban, hogy egymással azonnal, de legkésőbb a megszűnést követő 8 (napon) belül elszámolnak.
  3. Felek jogosultak a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti. A rendkívüli felmondást írásban, ajánlott levélben kell a szerződésszegő féllel közölni.
  4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a viszonteladó részéről: -bármely fizetési kötelezettségével (számlatartozás, késedelmi kamattartozás) – a nagykereskedővel előzetesen írásban nem közölt, és általa nem visszaigazolt – legalább 15 napos késedelembe esik, -az általa megrendelt termékek átvételével és elszállításával-, a disztribútorral előzetesen írásban nem közölt, és általa nem visszaigazolt – legalább 15 napos késedelembe esik.
  5. Amennyiben a nagykereskedő a jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondja, akkor a felmondás keltével viszonteladó nagykereskedőnél rendelkezésre álló kedvezményei megszűnnek, és minden fizetési kötelezettsége – valamennyi számlatartozása és járulékai – teljes összegében lejárttá és esedékessé válik.
  6. A szerződés megszűnése esetén viszonteladó kötelesa birtokában lévő, de a nagykereskedő tulajdonát képező, még el nem adott termékeket 24 órán belül a nagykereskedő telephelyére díjmentesen visszaszállítani, vagy az árut kifizetni. Erről a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, mely a felmondást követő elszámolás alapját képezi. Az elszámolás során a szerződés azonnali hatályú felmondására okot adó Fél viseli a másik Félnek a megállapodás előtti idő megszűnésével kapcsolatosan felmerült igazolt költségeit és kárait.
  7. Nagykereskedő vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a viszonteladó 20 km sugarú körében, - területi megjelölésben: Lajosmizse – Jakabszállás – Tiszaalpár háromszögben – más értékesítővel a viszonteladó bevonása nélkül szerződéses termékértékesítési kapcsolatot nem alakít ki.
 6. Vegyes rendelkezések
  1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződéssel összefüggésben felmerülő vitáikat megkísérlik békésen, egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákban a Polgári Perrendtartásról szóló törvény hatásköri- és illetékességi szabályai szerinti bíróság jár el.
  2. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekre a Petpincér Dog Food Kft. Általános szerződési feltételei, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
  3. Viszonteladó kijelenti, hogy sem csődeljárás, sem felszámolás illetve végelszámolás alatt nem áll és nem kezdődött ellene sem bírósági, sem cégbírósági, sem más fórum előtt semmiféle olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységet korlátozná, és jelen megállapodás bármely pontjának teljesítésé akadályozná. Amennyiben viszonteladóval szemben fentiek szerint eljárás indul, úgy köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni nagykereskedőt erről a tényről.
  4. Szerződő felek kijelentik, hogy cégeik a hatályos jogszabályoknak megfelelően érvényesen és hatályosan megalakult és működő gazdálkodó szervezetek és a jelen keretszerződést képviseletükben az aláírási jogosultsággal és felhatalmazással rendelkező személy írta alá.
Az Ön által megadott személyes adatokat az Petpincér Dog Food Kft. törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.
Dátum:
2024-07-15
A honlapon található adatkezelési tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem.